Klantenreactie

Vrij in het begin toen K.A.P. is opgericht zijn wij na een gesprek overgestapt naar K.A.P. 
De belangrijkste reden hiervoor was destijds de kennis... Lees meer ›
A. Hofstra, EMTÉ supermarkt Vries

Wijzigingen Wet werk en zekerheid een feit

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de ophanden zijn de wijzigen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, ondergebracht in de Wet werk en zekerheid. De Eerste Kamer is op 10 juni 2014 akkoord gegaan met de wetsvoorstellen Werk en zekerheid, met dien verstande dat de aangekondigde wijzigingen niet ingaan per 1 juli 2014 maar per 1 januari 2015 of later.
Onderstaand treft u een opsomming aan van de wijzigingen van de wet werk en zekerheid.
 

Maatregelen Wet werk en zekerheid


Ingangsdatum: 1 januari 2015
  • In een tijdelijk contract van zes maanden of korter kan geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • In een tijdelijk contract mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Aan werknemers met een contract van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of de werkgever het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger.

Ingangsdatum: 1 juli 2015
  • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband. (was eerst 3 contracten in 3 jaar)
  • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u straks bij UWV zijn.
  • Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen.

Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.


Ingangsdatum: 1 januari 2016
  • De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.
 


Ontslag AOW’ers onder Wet werk en zekerheid

Per 1 juli 2015 kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van werknemers die de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt opzeggen zonder toestemming van UWV. Dit geldt ook als er geen pensioenontslagbeding in de cao of arbeidsovereenkomst staat. De maatregel is een onderdeel van de Wet werk en zekerheid.

Eén van de maatregelen uit de wet werk en zekerheid is dat de werkgever straks geen ontslagvergunning meer hoeft aan te vragen bij UWV als de werkgever een werknemer ontslaat vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd. Op dit moment is het nog zo dat de werkgever alleen geen ontslagvergunning hoeft aan te vragen als er een pensioenontslagbeding in de cao of arbeidsovereenkomst staat.


Ragetlieregel niet bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd
Een andere wijziging is dat de Ragetlieregel straks niet geldt voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is beëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Beëindigt de werkgever dus het vaste contract van een werknemer omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en wil de werkgever hem vervolgens een contract voor bepaalde tijd geven, dan loopt dit laatste contract altijd van rechtswege af. Dit geldt ook als het contract voor onbepaalde tijd niet is geëindigd door opzegging via UWV of ontbinding door de kantonrechter.


Wetsvoorstel Werken na AOW-leeftijd
Bij de stemming over de Wet werk en zekerheid is ook een motie aangenomen waarmee geregeld wordt dat de overheid de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid en het wetsvoorstel Werken na AOW-leeftijd op elkaar afstemt. Het wetsvoorstel Werken na AOW-leeftijd moet er straks voor zorgen dat de arbeidsrechtelijke beperkingen van werkgevers bij het in dienst nemen en houden van AOW-gerechtigde werknemers worden weggenomen.

Als bijlage treft u de bruto minimumlonen per maand, week, dan en uur aan zoals die gelden per 1 juli 2014.
 


Tot slot

Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan zullen wij die graag beantwoorden. Deze nieuwsbrief is tevens geplaats op onze website www.kapsalaris.nl

Salarisadministratie en Personeelsadvies K.A.P. B.V.
Tel: 0591-393333
email: kap@kapsalaris.nl


Disclaimer: De inhoud van deze nieuwsbrief is informatief en vormt geen advies. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld. Echter Salarisadministratie en Personeelsadvies K.A.P. B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, typefouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan.

Download nieuwsbrief juni 2014