Klantenreactie

Warenhuis Vanderveen Assen werkt graag samen met KAP omdat ze blijven meedenken als anderen ermee kappen. Dat proactieve meedenken, de efficiency,... Lees meer ›
Nico Vanderveen, Warenhuis Vanderveen Assen

Actualiteiten Wet, Werk & Zekerheid 2015

Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij

De Wet Werk en Zekerheid is ingegaan op 1 januari 2015. Een deel van de wet gaat in op 1 juli 2015
en 1 januari 2016. Met welke belangrijke veranderingen moet u volgend jaar rekening houden?

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen onderstaand voor u op een rijtje gezet.
Veranderingen per 1 januari 2015
Concurrentiebeding
Het is niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat wil zeggen, tenzij sprake is van een 'zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang'.

Aanzegtermijn
Er geldt een aanzegtermijn van een maand bij tijdelijke contracten. Bij contracten voor een bepaalde tijd van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wel of niet verlengt. Als de werkgever dit verzuimt, betaalt hij een vergoeding ter hoogte van één maandloon. Schrijf bij contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dus al bij indiensttreding in uw agenda wanneer u moet aanzeggen. Schriftelijk betekent overigens ook dat u per mail kunt aanzeggen.

Ook bij contracten in verband met bijvoorbeeld vervanging bij ziekte, waarbij ook een uiterste datum wordt genoemd, is de aanzegtermijn van toepassing.

Beperking proeftijd
Een proeftijd bij een tijdelijk contract van ten hoogste een half jaar is per 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Hiermee wil het kabinet de positie van tijdelijke krachten versterken. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat u met een kort tijdelijk contract start, bijvoorbeeld 2 of 3 maanden. U mag immers 3 contracten voor bepaalde tijd in een periode van 2 jaar aanbieden.

Doorbetalen oproepkrachten
Nu geldt nog zo dat u flexwerkers, bij onvoldoende werk, de eerste zes maanden niet hoeft door te betalen en dat deze periode in de cao onbeperkt verlengd kan worden. Vanaf 1 januari mag dat nog alleen bij werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In de zorg worden nul-urencontracten helemaal verboden.

Veranderingen per 1 juli 2015

Ketenbepaling
Werknemers krijgen bij hun vierde arbeidsovereenkomst of na twee jaar (nu drie jaar) diensttijd verplicht een contract voor onbepaalde tijd. Tot 1 juli 2015 begon de ketenbepaling na drie maanden uitdiensttreding weer opnieuw. Met de WWZ wordt dit verlengd naar zes maanden. De werknemer zal dus minimaal 6 maanden uit dienst moeten zijn geweest om niet over te moeten gaan tot een vast contract. (onbepaalde tijd)

Voor de volgende branches heeft de Minister in verband met “de aard van het werk “ aangegeven dat in een periode van 4 jaar maximaal 6 contracten mogen worden gegeven. Media/Cultuur/ Academische Sector/ Uitzendovereenkomsten.

LET OP:
Voor de volgende branches geldt voor werknemers met een contract korter dan één jaar en voor oproepkrachten sinds 2006 een verhoogde Sectorale premie.

Horeca / Agrarisch / Bouw / Culturele Instellingen / Schildersbedrijf.

Het verschil in premie voor de betreffende werknemers kan oplopen tot meer dan 10% van de loonsom van de betreffende werknemer. Wat is wijsheid ? Kiest u ervoor om in een periode van 24 maanden 3 contracten van bijvoorbeeld 3 x 8 maanden aan te bieden, dan is de verhoogde sectorpremie van toepassing !! Bij twee keer twaalf maanden is het verlaagde percentage van toepassing.

Ontslag via Kantonrechter of UWV
Nu kan een werkgever een ontslag nog laten toetsen bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 kan dat alleen nog bij ontslag op grond van disfunctioneren of andere redenen gelegen in de persoon van de werknemer. Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en ontslagaanvragen in verband met twee jaar ziekte verloopt standaard via het UWV Werkbedrijf.

Per 1 juli 2015 mag u de opzegtermijn bij verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf verkorten met de proceduretijd van de ontslagaanvraag. Dus als het UWV-werkbedrijf 7 weken nodig heeft om tot een beslissing te komen, dan mag 7 weken van de opzegtermijn worden afgehaald, mits er minimaal één maand over blijft.

Transitievergoeding
De ontslagvergoeding wordt vervangen door een transitievergoeding. Werknemers die tenminste 24 maanden in dienst zijn geweest en waarbij de arbeidsovereenkomst onvrijwillig is beëindigd hebben per 1 juli 2015 een wettelijk recht op een transitievergoeding van maximaal 75.000 euro, afhankelijk van de lengte van hun dienstverband. De transitievergoeding geldt niet voor werknemers jonger dan 18 jaar met een maximale arbeidsduur van 12 uren per week. Als de werknemer de 18 jarige leeftijd bereikt dan begint de telling van de 24 maandentermijn op de dag dat de 18 jarige leeftijd wordt bereikt. Ook bij uitdiensttreding in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd is geen transitievergoeding verschuldigd.

Hoogte van de transitievergoeding:
  • Per periode van 6 maanden arbeidsverleden 1/6 maandsalaris. Vanaf het 11e dienstjaar 1/6 maandsalaris per 6 maanden.
  • Voor werknemers ouder dan 50 jaar en die minimaal 10 jaar in dienst zijn geweest is de hoogte van de transitievergoeding vanaf het 11e dienstjaar een ½ maandsalaris per 6 maanden. Dit geldt niet voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Bovendien geldt voor bedrijven met minder dan 25 werknemers dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen het dienstverband pas begint te tellen vanaf 1 mei 2013.
Aanpassingen in de WW

Verkorting WW-duur
De WW-duur wordt vanaf 2016 in stapjes afgebouwd. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon.

Per 1 juli 2015 is voor het toekennen van het recht op WW de norm 12,5% inkomensverlies. (was 5 arbeidsuren)

Per 1 juli 2015 vindt met de WW een inkomensverrekening plaats in plaats van urenverrekening. Gedurende de eerste twee maanden WW wordt 75% van het inkomen in mindering gebracht op de uitkering. Daarna 70%. Doel hiervan is dat werkhervatting vanuit de WW ook bij een lager salaris lonend zal zijn. De werknemer zal vanaf 1 juli 2015 al na 6 maanden WW (is nu nog 12 maanden) in principe alle arbeid als passende arbeid moeten accepteren.

Tot slot
Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan zullen wij die graag beantwoorden.