Klantenreactie

Wij laten sinds de start van Mijn Accountant in 2010 de salarisadministraties van onze klanten door K.A.P. verzorgen. Naast de plezierige omgang... Lees meer ›
Herwin Kompagnie, Mijn Accountant

Nieuws

Gebruikelijk loon DGA 31-01-2019

Nieuw beleid Belastingdienst over gebruikelijk loon DGA bij deeltijdsituaties, startende ondernemingen en verlieslijdende ondernemingen.

De Belastingdienst heeft onlangs nieuw beleid bekend gemaakt voor het gebruikelijk loon van de DGA. De
wijzigingen hebben betrekking op deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies
lijden. De Belastingdienst maakt bekend op welke wijze het loon voor de DGA in die situaties moet worden
vastgesteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan DGA’s met startende en/of verlieslijdende
ondernemingen.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 28-11-2018

Klik hier voor de nieuwsbrief met betrekking tot de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Nieuwsbrief december 2018 28-11-2018

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2018.

Opening nieuwe locatie & 10 jarig jubileum! 30-10-2018

Mede dankzij het vertrouwen en de loyaliteit van onze klanten, zijn wij de afgelopen 10 jaar gegroeid tot een kantoor waar wij erg trots op zijn. Hierdoor zijn wij nu echter wel op onze huidige locatie uit ons jasje gegroeid!

Op zaterdag 24 november 2018 openen wij de deuren van ons nieuwe grotere pand in Emmen, aan de Hoofdstraat 49 B. Dit is tegenover de ingang van de oude dierentuin van Emmen, waar nu het Rensenpark gehuisvest is.

Graag nodigen wij u uit om ons kantoor tussen 10.00 uur en 14.00 uur te komen bezichtigen en kennis te maken met ons team onder het genot van een hapje en een drankje.
                                                                                                                               
Wij hopen u graag op deze feestelijke dag te verwelkomen.  

Tot 24 november!!!

Met vriendelijke groet,

Team Salarisadministratie en Personeelsadvies K.A.P. B.V.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2018 25-09-2018

Naar aanleiding van de onlangs door de belastingdienst gepubliceerde nieuwsbrief en de op Prinsjesdag 2018 aangekondigde maatregelen hebben wij een opsomming gemaakt van de meest relevante wijzigingen op het gebied van loonheffingen / sociale zekerheid , salarisadministratie en personeel.

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:

1. Belastingtarieven en heffingskortingen uit het Belastingplan 2019
2. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
3. Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding/verstrekking
4. Fiscale bijtelling fiets van de zaak
5. 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 verkort naar vijf jaar
6. Wijziging bijtelling auto’s zonder CO2-uitstoot:
7. Meldingsplicht EU-dienstverleners treedt in 2019 in werking
8. Vervanging Wet DBA verder uitgewerkt in 2019
9. Wijzigingen sectorale bijdragen 2020
10. Subsidie maatregel Loonkostenvoordeel
11. Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in
12. Kraamverlof
13. Minimumjeugdloon 21 jarigen

Belastingtarieven en heffingskortingen uit het Belastingplan 2019
Het gecombineerde tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting bedraagt in 2018 40,85%. Met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief in beide schijven verlaagd met 2,75%-punt naar 38,10%. Het tarief van de vierde schijf bedraagt in 2018 51,95% en wordt met ingang van 1 januari 2019 verlaagd met 0,2%-punt naar 51,75%. Daarnaast worden de eerste en tweede schijf verlengd en de derde schijf verkort, waardoor de vierde schijf in 2019 – net als in 2018
– begint bij een belastbaar loon van meer dan € 68.507. Het gecombineerde tarief in de eerste schijf per 1 januari 2019 is 36,65%.

De algemene heffingskorting
De maximale algemene heffingskorting wordt met € 184 verhoogd. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is de maximale algemene heffingskorting per 1 januari 2019 € 2.477. De hoogte van de algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting. Bij een inkomen van € 68.510 en hoger is de algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting
De maximale arbeidskorting wordt met € 111 verhoogd. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is de maximale arbeidskorting per 1 januari 2019 € 3.399. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Vanaf een arbeidsinkomen van € 34.060 bouwt de arbeidskorting af. Bij een arbeidsinkomen van € 90.710 en hoger is de arbeidskorting nihil.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd door de werkgever zal met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd van 6,90% naar 6,95%. Het maximale premie-inkomen voor de Zorgverzekeringswet bedraagt per 1 januari 2019 € 55.923.

Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding/verstrekking
Vrijwilligers worden onder voorwaarden niet als werknemer aangemerkt voor de loonbelasting en komen in aanmerking voor de zogenoemde vrijwilligersregeling. Om als vrijwilliger te kwalificeren dient de persoon niet bij wijze van beroep arbeid te verrichten voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een sportorganisatie of een organisatie die niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen of daarvan is vrijgesteld. Als dit het geval is, kan een bedrag van maximaal € 150 per maand en op kalenderjaarbasis in totaal maximaal € 1.500 als onbelaste vergoeding/verstrekking aan de vrijwilliger worden gegeven. Met ingang van 1 januari 2019 wordt het bedrag verhoogd naar € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. Als een van de twee bedragen wordt overschreden, is de vrijwilligersregeling niet van toepassing en zal moeten worden getoetst of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. De verhoging zal ook van toepassing zijn voor de werknemersverzekeringen.

Fiscale bijtelling fiets van de zaak
De regeling voor het (mede) voor privédoeleinden ter beschikking stellen van een fiets van de zaak wordt met ingang van 1 januari 2020 vereenvoudigd. Nu moet nog per individueel geval worden bepaald wat het werkelijke voordeel van het privégebruik van de fiets is. Nu werkgevers dit als administratief omslachtig ervaren, gaat vanaf 2020 voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde fiets een vaste bijtelling gelden zoals we deze ook kennen voor de auto van de zaak. Voor de ter beschikking gestelde fiets wordt de bijtelling 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld vallen onder de forfaitaire regeling. Indien de werknemer een vergoeding verschuldigd is voor het privégebruik van de fiets, mag deze in aftrek worden gebracht van de bijtelling, maar de bijtelling kan niet negatief worden. Er bestaat geen wettelijke definitie van het begrip ‘fiets’ en daarom moet worden aangesloten bij het spraakgebruik. Zekerheidshalve wordt in dit kader wel in de wet opgenomen dat als de fiets mede door menselijke spierkracht wordt aangedreven en is uitgerust met een elektromotor (juridisch is het namelijk een bromfiets) deze ook wordt aangemerkt als fiets. Dat een fiets (mede) voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld dient in beginsel door de inspecteur aannemelijk te worden gemaakt. Met het oog op de eenvoud,
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid wordt een fiets echter in ieder geval geacht voor privédoeleinden ter beschikking te staan indien deze ook voor woon-werkverkeer ter beschikking
staat.

Is het uitbesteden van salarisadministratie interessant voor uw bedrijf? 20-07-2018

Wanneer een bedrijf 1 of meer personen in dienst heeft en deze ontvangen ook loon, dan moet er een salarisadministratie worden bijgehouden.
 
De salarisadministratie is een complexe bezigheid. Het moet aan veel voorschriften voldoen:
 
 • Opstellen en bewaren van de loonstaten.
 • Inhouden, aangeven en afdragen van de loonheffingen voor iedere werknemer.
 • Jaarlijks aan iedere werknemer een jaaropgave verstrekken.
 • Maandelijks verstrekken van een loonstrook aan de werknemer.
 • Controleren van de gegevens bij indiensttreding van een nieuwe werknemer.
 • Het bewaren van de administratieve gegevens. Deze gegevens moeten minimaal zeven jaar bewaard worden.
 • Etc.

Door deze voorschriften zijn er veel verschillende werkzaamheden voor een bedrijf. De salarisstroken en het salarisoverzicht moeten vervaardigd worden. De (collectieve) salarisverhoging worden bewaakt en de personeelsmutaties worden verwerkt. De onderneming is verantwoordelijk voor de premies sociale verzekeringen. De loonaangiften worden verzorgd. Ook het correct toepassen van de afdrachtverminderingen, loonkostensubsidies en andere fiscaal toelaatbare regelingen valt onder de verantwoordelijkheden, net als opstellen van jaaropgaven en jaarrapportages. Tevens valt het opstellen, beheren en aanpassen van de arbeidsovereenkomst onder de verantwoordelijkheden.

Cao en Mutaties 1 juli 2018 27-06-2018

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen verschillende partijen. Het kan gaan om 1 of meerdere werkgevers, 1 of meerdere werkgeversorganisaties en 1 of meerdere werknemersorganisaties. Deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgesteld en heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden. Het doel van een cao is het vastleggen van gelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer.

Wat houdt ontslag op staande voet in en wat komt hierbij kijken? 21-06-2018

Ontslag op staande voet is een bekend begrip. Toch is het verschil tussen een normaal ontslag en een ontslag op staande voet vaak onduidelijk. Wat zijn precies de verschillen en waar moet de werkgever rekening mee houden?

Wetswijzigingen 1 juli 2018 15-06-2018

Er zijn met betrekking tot arbeid en bedrijfsvoering een aantal wetswijzigingen die 1 juli hun intrede doen. Het gaat in dit geval om onder andere het basiscontract voor werkgevers en arbodienstverleners. Verder gaat per 1 juli het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon omhoog. Ook moet uw bedrijf rekening houden met de uitbreiding van de bescherming persoonsgegevens die recentelijk (op 25 mei 2018) is ingegaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 29-03-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 30-11-2017

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Het LIV geldt vanaf 1 januari 2017 en kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.

Loonkostenvoordelen 30-11-2017

Loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Er zijn 4 loonkostenvoordelen:
 • LKV oudere werknemer
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
U kunt als werkgevers recht hebben op loonkostenvoordelen voor één of meerdere werknemers. U en uw werknemer(s) moeten hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze verschillen per loonkostenvoordeel.

Nieuwsbrief december 2017 30-11-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2017.

Nieuwsbrief actualiteiten augustus 22-08-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief met betrekking tot actualiteiten op het gebied van salarisadministratie en personeel.

Nieuwsbrief wijzigingen minimum jeugdlonen per juli 2017 20-04-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief 'wijzigingen minimum jeugdlonen per juli 2017'.

Toelichting salarisstrook 2017 21-03-2017

Klik hier voor de toelichting van een salarisstrook.

Nieuwsbrief december 2016 28-11-2016

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2016.

Nieuwe collega K.A.P. BV 05-04-2016

Bij ons is in dienst getreden Marjan Nijenbanning.

Daarnaast is Marko Nonkes uit dienst getreden.

Nieuwsbrief december 2015 13-11-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2015.

Nieuwsbrief oktober 2015 22-10-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2015.

Nieuwsbrief september 2015 23-09-2015

Klik hier voor de nieuwsbief van september 2015.

Actualiteiten Wet, Werk & Zekerheid 2015 15-05-2015

Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij

De Wet Werk en Zekerheid is ingegaan op 1 januari 2015. Een deel van de wet gaat in op 1 juli 2015
en 1 januari 2016. Met welke belangrijke veranderingen moet u volgend jaar rekening houden?

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen onderstaand voor u op een rijtje gezet.

Nieuwsbrief mei 2015 30-04-2015

Klik hier voor de nieuwsbief van mei 2015.

Workshops/Seminars 13-04-2015

Regelmatig organiseert Salarisadministratie & Personeelsadvies K.A.P. BV workshops op het gebied van salarisadministratie, personeel, ontslagrecht, subsidiemogelijkheden etc.. Eventueel kunnen wij deze trainingen voor u in-house verzorgen. 

Nieuwsbrief Pasen 2015 31-03-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van Pasen 2015.

Nieuwsbrief december 2014 21-11-2014

Veel wijzigingen door de werkkostenregeling en wet werk en zekerheid gaan in op 1 januari 2015.

Lees er alles over in de Nieuwsbrief december 2014.

In verband met de jaarlijkse drukte bij de post en de banken verzoeken wij u om uw mutaties voor december uiterlijk
8 december (bij voorkeur eerder) aan ons door te geven. Daarmee kunnen wij u redelijkerwijs garanderen dat de salarissen vóór de Kerst aan u worden toegezonden.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 18-09-2014

Dinsdag 16 september 2014 was het weer zover, Prinsjesdag! Met veel belangrijke aankondigingen voor u als werkgever!

Klik hier voor de Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014!

Verbeteringen in werkkostenregeling 03-07-2014

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

Wijzigingen Wet werk en zekerheid een feit 27-06-2014

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de ophanden zijn de wijzigen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, ondergebracht in de Wet werk en zekerheid. De Eerste Kamer is op 10 juni 2014 akkoord gegaan met de wetsvoorstellen Werk en zekerheid, met dien verstande dat de aangekondigde wijzigingen niet ingaan per 1 juli 2014 maar per 1 januari 2015 of later.

1 juli 2014 - Stijging Wettelijk Minimumloon 19-06-2014

Per 1 juli 2014 is er weer een stijging in het wettelijk minimumloon.

Zie onderstaande tabel voor de maand,- week,- dag,- en uurlonen.

 

Nieuwsbrief mei 2014 02-05-2014

Belangrijke wijzigingen in arbeidsrecht en arbeidscontracten. En géén crisisheffing hoge lonen in 2015!

Lees er alles over in onze Nieuwsbrief mei 2014.

Werkkostenregeling! Doen of weer uitstellen? 14-11-2013

Deze zomer heeft onze regering besloten om de verplichte invoering van de Werkkostenregeling (WKR) nog éénmaal uit te stellen tot 1 januari 2015. Concreet betekent dit dat uw bedrijf in 2014 voorbereidingen moet treffen voor invoering van de Werkkostenregeling per 1-1-2015.

Nieuwsbrief Salarisadministratie 2014 14-11-2013

Het jaar 2013 loopt alweer ten einde! In 2014 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen waarvan wij u graag op de hoogte brengen middels deze nieuwsbrief!

Ontslagvergoeding.... hoe nu verder ? 02-10-2013

Het is van alle tijden dat werkgevers en werknemers soms gewild en soms ongewild van elkaar afscheid nemen. Maar in tijden van crisis neemt het aantal ontslagzaken toe. De werkgever heeft er baat bij de werknemer op een zo goedkope manier te ontslaan, de werknemer wil daar een vergoeding voor krijgen. De ontslagvergoeding voor de werknemer is inmiddels een hot item in vele discussies. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van een ontslagvergoeding?


Modernisering ontslagrecht in 2016 25-09-2013

De nieuwe regels voor het ontslagrecht gaan pas in als het economisch beter gaat.

Modernisering Ziektewet: wijzigingen per 1/1/2014 25-09-2013

Per 1-1-2014 verandert er weer het een en ander m.b.t. de door u te betalen premies werknemersverzekeringen. Deze maanden verstuurt de belastingdienst brieven met daarin informatie over een aantal door u te betalen premies 2014. U doet er verstandig aan deze te controleren. Desgewenst kunt u bezwaar maken. Daarvoor geldt een termijn van 6 weken.

Veranderingen premiekortingen 09-09-2013

Voor de premiekortingen is per 1 januari 2013 het volgende veranderd:
 • De premiekorting in dienst hebben oudere werknemers is vervallen.
 • De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers is hoger geworden.
 • De hoogte en berekening van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers zijn veranderd.
 • U mag de premiekortingen niet meer tegelijk toepassen.

 

Bijtelling auto van de zaak 09-09-2013

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.