Klantenreactie

Vanaf het eerste moment heb je onze salarissen verzorgt, en daarbij alle jaren je beloftes waar gemaakt 
foutloos snel flexibel en altijd het... Lees meer ›
Peter Bos, Bos TrailerVerhuur B.V.

Nieuws

Actiepunten arbeidscontracten 2020 15-08-2019

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen.

Nieuwsbrief verlofregelingen 2019 01-08-2019

Klik hier voor de nieuwbrief met betrekking tot de verlofregelingen.

Nieuwsbrief Wet Arbeidsmarkt in Balans 29-05-2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen.
Klik hier voor de nieuwbrief!

Toelichting salarisstrook 2019 29-03-2019

Klik hier voor de toelichting van een salarisstrook.

Nieuwsbrief: Auto van de zaak 12-03-2019

Vrijwel ieder jaar wijzigen de regels met betrekking tot de auto van de zaak. Het loonbegrip zoals opgenomen in de Wet op de Loonbelasting 1964 wordt als volgt omschreven. “Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten”. We maken daarbij onderscheid in loon in geld, loon in de vorm van aanspraken (pensioenaanspraken, aandelenopties, vakantiebonnen etc.) en loon in natura.
Als het loon op een andere wijze wordt voldaan, dan spreken we van “ongeoorloofd loon”.

Als iets “loon” is dan betekent dat dat het belast is voor de Loonheffingen. (Loonbelasting, Premies Volksverzekeringen, Werknemersverzekeringen, en Zorgverzekeringswet). Is het geen loon (deze uitzonderingen worden in de Wet vermeld) dan spreken we van een kostenvergoeding. Een kostenvergoeding (reiskosten, onderbouwde onkostenvergoedingen, studiekosten etc. etc), is een vergoeding voor in verband met de dienstbetrekking gemaakte kosten, en in de regel dus onbelast.

Een auto van de zaak is dus loon in natura. Hoofdregel is dat loon in natura gewaardeerd wordt (belast wordt) tegen de waarde in het economisch verkeer, inclusief btw. Voor de auto van de zaak geldt als waarderingsregel een forfaitaire (door de fiscus vastgestelde) waarde.

Onderstaand hebben wij een opsomming gemaakt met betrekking tot de spelregels bij de auto van de zaak;

Bijtelling

Betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak
Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 km per kalenderjaar bedraagt. Het algemene bijtellingspercentage bedraagt in 2019 22% van de catalogusprijs van de auto.

Geen bijtelling als zakelijke auto niet privé gebruikt wordt
Als de zakelijke auto niet of minder dan 500 km per jaar privé gebruikt wordt, hoeft geen bijtelling plaats te vinden. Maar de Belastingdienst verwacht wel dat de werknemer dat aan kan tonen. In de praktijk betekent dit in de meeste gevallen het bijhouden van een sluitende rittenregistratie in combinatie met een ‘verklaring geen privégebruik auto’. Deze verklaring is digitaal beschikbaar op de site van de belastingdienst.

Als in de loop van het jaar de 500 km-grens toch wordt overschreden, moet met terugwerkende kracht tot 1 januari van het betreffende jaar alsnog bijtelling plaatsvinden.

Categorieën verlaagde bijtelling
Er bestaat op dit moment alleen nog maar een categorie verlaagde bijtelling voor volledig elektrische auto’s. Die bedraagt 4%. In de plannen tot en met 2020 blijft het algemene bijtellingspercentage 22%. Voor volledig elektrische auto’s gaat het bijtellingspercentage van 4% vanaf 2019 gelden tot maximaal 50.000 euro van de catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt het dan geldende algemene bijtellingspercentage van 22%. Uitzondering hierop zijn auto’s die op waterstof rijden.

Bijtelling in % van de cataloguswaarde, afhankelijk van CO2-uitstoot
Bijtelling CO2-uitstoot                    2019          2020
Volledig elektrisch (EV): 0 g/km       4%            4% 
Overig                           >0 g/km      22%          22%

Geldigheidsduur verlaagd bijtellingspercentage
Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto (de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld) blijft van toepassing gedurende 60 maanden (gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname). Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen.

Dus een volledig elektrische auto (CO2-uitstoot = 0) die op 1 januari 2019 voor het eerst in gebruik wordt genomen houdt tot en met januari 2024 (5 jaar lang), over de eerste 50.000 euro catalogusprijs, het 4% bijtellingspercentage (22% minus 18% milieukorting). Als de auto in februari 2023 nog als zakenauto wordt ingezet, dan blijft voor deze auto het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden, een eventuele milieukorting wordt dan bepaald volgens de dan geldende
bijtellingsregels.

Wel is het zo dat na de periode van 60 maanden per jaar bezien wordt of de auto nog in aanmerking komt voor een korting op het algemene bijtellingspercentage. Voor auto’s die voor 1-1-2017 voor het eerst op naam gesteld zijn is het algemene bijtellingspercentage 25%, voor auto’s daarna 22%.

Auto’s die voor 1 juli 2012 op kenteken zijn gesteld kennen op dit moment een onbeperkte geldigheidsduur van het verlaagde bijtellingspercentage. Deze verdwijnt, de onbeperkte geldigheidsduur eindigt voor deze auto’s op 31 december 2018. Vanaf deze datum wordt ook jaarlijks bekeken of de auto nog in aanmerking komt voor een milieukorting op het algemene bijtellingspercentage van de auto.

Youngtimers
Voor auto’s van 15 jaar en ouder bestaat de Youngtimer regeling. Het algemeen bijtellingspercentage voor deze auto’s is vastgesteld op 35% van de dagwaarde van de auto. Betreft het een volledig elektrische auto (CO2-uitstoot = 0) dan bedraagt het percentage 17 %.

Bijtelling youngtimer in % van de dagwaarde, afhankelijk van CO2-uitstoot
Bijtelling                             CO2- uitstoot(g/km)            Percentage van de  dagwaarde
Volledig elektrisch (EV)      0                                         17%
Overig                               >0                                        35%


Bestelauto
Bij een bestelauto gaat het iets anders. Wordt deze uitsluitend zakelijk gebruikt, dus 0 kilometer privé, dan kan dit aangegeven worden met het formulier ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. Hiermee voorkom je bijtelling. Een rittenregistratie is niet nodig. Woon-werkkilometers tellen als zakelijke kilometers.

Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto
Het kan zijn dat 2 of meer werknemers door de aard van het werk een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. In principe moet u ook dan gebruikmaken van de normale regeling voor privégebruik auto. Maar in deze situatie kan het bezwaarlijk zijn de regeling individueel toe te passen. In dat geval moet u eindheffing toepassen voor het privégebruik.

Voorbeeld 1
Een bedrijf heeft 3 bestelauto's en 7 monteurs. Bij een melding gebruiken ze willekeurig 1 van de beschikbare bestelauto's. In deze situatie is sprake van doorlopend afwisselend gebruik en moet u eindheffing toepassen.

Voorbeeld 2
Twee van uw werknemers hebben ieder een bestelauto. Ze besluiten deze auto's dagelijks te ruilen. Er is nu geen sprake van doorlopend afwisselend gebruik. Eindheffing is voor deze bestelauto's niet mogelijk. Er is ook geen sprake van doorlopend afwisselend gebruik als werknemer A een bestelauto de ene week gebruikt en werknemer B de volgende week.

De eindheffing is op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Bij een loontijdvak van 1 maand geeft u dan in elke aangifte loonheffingen € 25 per bestelauto aan. De toepassing van de eindheffing geeft u in de aangiften loonheffingen aan met code 5 (Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto). Bij deze eindheffing hoeft uw werknemer geen rittenregistratie bij te houden.

Tot slot
Wij adviseren u om binnen uw administratie na te gaan of over de aan uw werknemers ter beschikking gestelde auto’s van de zaak nog steeds de juiste bijtelling plaats vindt (onder andere de 60 maanden regeling) en uw salarisadministratie hierover in te lichten.

Als binnen uw onderneming bestelauto’s doorlopend afwisselend gebruikt worden dan moet u dat
ook doorgeven aan uw salarisadministratie, zodat maandelijks een bijtelling (eindheffing) kan plaats vinden bij de aangifte loonheffingen.

Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan zullen wij die graag beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Kap Trechsel

Salarisadministratie en Personeelsadvies K.A.P. B.V.
Hoofdstraat 49-B
7811 EC EMMEN
Tel: 0591-393333
email: info@kapsalaris.nl


Disclaimer: De inhoud van deze nieuwsbrief is informatief en vormt geen advies. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld .Echter Salarisadministratie en Personeelsadvies K.A.P. B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, typefouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan.

Gebruikelijk loon DGA 31-01-2019

Nieuw beleid Belastingdienst over gebruikelijk loon DGA bij deeltijdsituaties, startende ondernemingen en verlieslijdende ondernemingen.

De Belastingdienst heeft onlangs nieuw beleid bekend gemaakt voor het gebruikelijk loon van de DGA. De
wijzigingen hebben betrekking op deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies
lijden. De Belastingdienst maakt bekend op welke wijze het loon voor de DGA in die situaties moet worden
vastgesteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan DGA’s met startende en/of verlieslijdende
ondernemingen.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 28-11-2018

Klik hier voor de nieuwsbrief met betrekking tot de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Nieuwsbrief december 2018 28-11-2018

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2018.

Opening nieuwe locatie & 10 jarig jubileum! 30-10-2018

Mede dankzij het vertrouwen en de loyaliteit van onze klanten, zijn wij de afgelopen 10 jaar gegroeid tot een kantoor waar wij erg trots op zijn. Hierdoor zijn wij nu echter wel op onze huidige locatie uit ons jasje gegroeid!

Op zaterdag 24 november 2018 openen wij de deuren van ons nieuwe grotere pand in Emmen, aan de Hoofdstraat 49 B. Dit is tegenover de ingang van de oude dierentuin van Emmen, waar nu het Rensenpark gehuisvest is.

Graag nodigen wij u uit om ons kantoor tussen 10.00 uur en 14.00 uur te komen bezichtigen en kennis te maken met ons team onder het genot van een hapje en een drankje.
                                                                                                                               
Wij hopen u graag op deze feestelijke dag te verwelkomen.  

Tot 24 november!!!

Met vriendelijke groet,

Team Salarisadministratie en Personeelsadvies K.A.P. B.V.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2018 25-09-2018

Naar aanleiding van de onlangs door de belastingdienst gepubliceerde nieuwsbrief en de op Prinsjesdag 2018 aangekondigde maatregelen hebben wij een opsomming gemaakt van de meest relevante wijzigingen op het gebied van loonheffingen / sociale zekerheid , salarisadministratie en personeel.

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:

1. Belastingtarieven en heffingskortingen uit het Belastingplan 2019
2. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
3. Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding/verstrekking
4. Fiscale bijtelling fiets van de zaak
5. 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 verkort naar vijf jaar
6. Wijziging bijtelling auto’s zonder CO2-uitstoot:
7. Meldingsplicht EU-dienstverleners treedt in 2019 in werking
8. Vervanging Wet DBA verder uitgewerkt in 2019
9. Wijzigingen sectorale bijdragen 2020
10. Subsidie maatregel Loonkostenvoordeel
11. Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in
12. Kraamverlof
13. Minimumjeugdloon 21 jarigen

Belastingtarieven en heffingskortingen uit het Belastingplan 2019
Het gecombineerde tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting bedraagt in 2018 40,85%. Met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief in beide schijven verlaagd met 2,75%-punt naar 38,10%. Het tarief van de vierde schijf bedraagt in 2018 51,95% en wordt met ingang van 1 januari 2019 verlaagd met 0,2%-punt naar 51,75%. Daarnaast worden de eerste en tweede schijf verlengd en de derde schijf verkort, waardoor de vierde schijf in 2019 – net als in 2018
– begint bij een belastbaar loon van meer dan € 68.507. Het gecombineerde tarief in de eerste schijf per 1 januari 2019 is 36,65%.

De algemene heffingskorting
De maximale algemene heffingskorting wordt met € 184 verhoogd. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is de maximale algemene heffingskorting per 1 januari 2019 € 2.477. De hoogte van de algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting. Bij een inkomen van € 68.510 en hoger is de algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting
De maximale arbeidskorting wordt met € 111 verhoogd. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is de maximale arbeidskorting per 1 januari 2019 € 3.399. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Vanaf een arbeidsinkomen van € 34.060 bouwt de arbeidskorting af. Bij een arbeidsinkomen van € 90.710 en hoger is de arbeidskorting nihil.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd door de werkgever zal met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd van 6,90% naar 6,95%. Het maximale premie-inkomen voor de Zorgverzekeringswet bedraagt per 1 januari 2019 € 55.923.

Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding/verstrekking
Vrijwilligers worden onder voorwaarden niet als werknemer aangemerkt voor de loonbelasting en komen in aanmerking voor de zogenoemde vrijwilligersregeling. Om als vrijwilliger te kwalificeren dient de persoon niet bij wijze van beroep arbeid te verrichten voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een sportorganisatie of een organisatie die niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen of daarvan is vrijgesteld. Als dit het geval is, kan een bedrag van maximaal € 150 per maand en op kalenderjaarbasis in totaal maximaal € 1.500 als onbelaste vergoeding/verstrekking aan de vrijwilliger worden gegeven. Met ingang van 1 januari 2019 wordt het bedrag verhoogd naar € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. Als een van de twee bedragen wordt overschreden, is de vrijwilligersregeling niet van toepassing en zal moeten worden getoetst of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. De verhoging zal ook van toepassing zijn voor de werknemersverzekeringen.

Fiscale bijtelling fiets van de zaak
De regeling voor het (mede) voor privédoeleinden ter beschikking stellen van een fiets van de zaak wordt met ingang van 1 januari 2020 vereenvoudigd. Nu moet nog per individueel geval worden bepaald wat het werkelijke voordeel van het privégebruik van de fiets is. Nu werkgevers dit als administratief omslachtig ervaren, gaat vanaf 2020 voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde fiets een vaste bijtelling gelden zoals we deze ook kennen voor de auto van de zaak. Voor de ter beschikking gestelde fiets wordt de bijtelling 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld vallen onder de forfaitaire regeling. Indien de werknemer een vergoeding verschuldigd is voor het privégebruik van de fiets, mag deze in aftrek worden gebracht van de bijtelling, maar de bijtelling kan niet negatief worden. Er bestaat geen wettelijke definitie van het begrip ‘fiets’ en daarom moet worden aangesloten bij het spraakgebruik. Zekerheidshalve wordt in dit kader wel in de wet opgenomen dat als de fiets mede door menselijke spierkracht wordt aangedreven en is uitgerust met een elektromotor (juridisch is het namelijk een bromfiets) deze ook wordt aangemerkt als fiets. Dat een fiets (mede) voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld dient in beginsel door de inspecteur aannemelijk te worden gemaakt. Met het oog op de eenvoud,
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid wordt een fiets echter in ieder geval geacht voor privédoeleinden ter beschikking te staan indien deze ook voor woon-werkverkeer ter beschikking
staat.

Is het uitbesteden van salarisadministratie interessant voor uw bedrijf? 20-07-2018

Wanneer een bedrijf 1 of meer personen in dienst heeft en deze ontvangen ook loon, dan moet er een salarisadministratie worden bijgehouden.
 
De salarisadministratie is een complexe bezigheid. Het moet aan veel voorschriften voldoen:
 
 • Opstellen en bewaren van de loonstaten.
 • Inhouden, aangeven en afdragen van de loonheffingen voor iedere werknemer.
 • Jaarlijks aan iedere werknemer een jaaropgave verstrekken.
 • Maandelijks verstrekken van een loonstrook aan de werknemer.
 • Controleren van de gegevens bij indiensttreding van een nieuwe werknemer.
 • Het bewaren van de administratieve gegevens. Deze gegevens moeten minimaal zeven jaar bewaard worden.
 • Etc.

Door deze voorschriften zijn er veel verschillende werkzaamheden voor een bedrijf. De salarisstroken en het salarisoverzicht moeten vervaardigd worden. De (collectieve) salarisverhoging worden bewaakt en de personeelsmutaties worden verwerkt. De onderneming is verantwoordelijk voor de premies sociale verzekeringen. De loonaangiften worden verzorgd. Ook het correct toepassen van de afdrachtverminderingen, loonkostensubsidies en andere fiscaal toelaatbare regelingen valt onder de verantwoordelijkheden, net als opstellen van jaaropgaven en jaarrapportages. Tevens valt het opstellen, beheren en aanpassen van de arbeidsovereenkomst onder de verantwoordelijkheden.

Cao en Mutaties 1 juli 2018 27-06-2018

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen verschillende partijen. Het kan gaan om 1 of meerdere werkgevers, 1 of meerdere werkgeversorganisaties en 1 of meerdere werknemersorganisaties. Deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgesteld en heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden. Het doel van een cao is het vastleggen van gelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer.

Wat houdt ontslag op staande voet in en wat komt hierbij kijken? 21-06-2018

Ontslag op staande voet is een bekend begrip. Toch is het verschil tussen een normaal ontslag en een ontslag op staande voet vaak onduidelijk. Wat zijn precies de verschillen en waar moet de werkgever rekening mee houden?

Wetswijzigingen 1 juli 2018 15-06-2018

Er zijn met betrekking tot arbeid en bedrijfsvoering een aantal wetswijzigingen die 1 juli hun intrede doen. Het gaat in dit geval om onder andere het basiscontract voor werkgevers en arbodienstverleners. Verder gaat per 1 juli het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon omhoog. Ook moet uw bedrijf rekening houden met de uitbreiding van de bescherming persoonsgegevens die recentelijk (op 25 mei 2018) is ingegaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 29-03-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 30-11-2017

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Het LIV geldt vanaf 1 januari 2017 en kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.

Loonkostenvoordelen 30-11-2017

Loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Er zijn 4 loonkostenvoordelen:
 • LKV oudere werknemer
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
U kunt als werkgevers recht hebben op loonkostenvoordelen voor één of meerdere werknemers. U en uw werknemer(s) moeten hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze verschillen per loonkostenvoordeel.

Nieuwsbrief december 2017 30-11-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2017.

Nieuwsbrief actualiteiten augustus 22-08-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief met betrekking tot actualiteiten op het gebied van salarisadministratie en personeel.

Nieuwsbrief wijzigingen minimum jeugdlonen per juli 2017 20-04-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief 'wijzigingen minimum jeugdlonen per juli 2017'.

Toelichting salarisstrook 2017 21-03-2017

Klik hier voor de toelichting van een salarisstrook.

Nieuwsbrief december 2016 28-11-2016

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2016.

Nieuwe collega K.A.P. BV 05-04-2016

Bij ons is in dienst getreden Marjan Nijenbanning.

Daarnaast is Marko Nonkes uit dienst getreden.

Nieuwsbrief december 2015 13-11-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2015.

Nieuwsbrief oktober 2015 22-10-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2015.

Nieuwsbrief september 2015 23-09-2015

Klik hier voor de nieuwsbief van september 2015.

Actualiteiten Wet, Werk & Zekerheid 2015 15-05-2015

Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij

De Wet Werk en Zekerheid is ingegaan op 1 januari 2015. Een deel van de wet gaat in op 1 juli 2015
en 1 januari 2016. Met welke belangrijke veranderingen moet u volgend jaar rekening houden?

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen onderstaand voor u op een rijtje gezet.

Nieuwsbrief mei 2015 30-04-2015

Klik hier voor de nieuwsbief van mei 2015.

Workshops/Seminars 13-04-2015

Regelmatig organiseert Salarisadministratie & Personeelsadvies K.A.P. BV workshops op het gebied van salarisadministratie, personeel, ontslagrecht, subsidiemogelijkheden etc.. Eventueel kunnen wij deze trainingen voor u in-house verzorgen. 

Nieuwsbrief Pasen 2015 31-03-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van Pasen 2015.

Nieuwsbrief december 2014 21-11-2014

Veel wijzigingen door de werkkostenregeling en wet werk en zekerheid gaan in op 1 januari 2015.

Lees er alles over in de Nieuwsbrief december 2014.

In verband met de jaarlijkse drukte bij de post en de banken verzoeken wij u om uw mutaties voor december uiterlijk
8 december (bij voorkeur eerder) aan ons door te geven. Daarmee kunnen wij u redelijkerwijs garanderen dat de salarissen vóór de Kerst aan u worden toegezonden.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 18-09-2014

Dinsdag 16 september 2014 was het weer zover, Prinsjesdag! Met veel belangrijke aankondigingen voor u als werkgever!

Klik hier voor de Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014!

Verbeteringen in werkkostenregeling 03-07-2014

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

Wijzigingen Wet werk en zekerheid een feit 27-06-2014

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de ophanden zijn de wijzigen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, ondergebracht in de Wet werk en zekerheid. De Eerste Kamer is op 10 juni 2014 akkoord gegaan met de wetsvoorstellen Werk en zekerheid, met dien verstande dat de aangekondigde wijzigingen niet ingaan per 1 juli 2014 maar per 1 januari 2015 of later.

1 juli 2014 - Stijging Wettelijk Minimumloon 19-06-2014

Per 1 juli 2014 is er weer een stijging in het wettelijk minimumloon.

Zie onderstaande tabel voor de maand,- week,- dag,- en uurlonen.

 

Nieuwsbrief mei 2014 02-05-2014

Belangrijke wijzigingen in arbeidsrecht en arbeidscontracten. En géén crisisheffing hoge lonen in 2015!

Lees er alles over in onze Nieuwsbrief mei 2014.

Werkkostenregeling! Doen of weer uitstellen? 14-11-2013

Deze zomer heeft onze regering besloten om de verplichte invoering van de Werkkostenregeling (WKR) nog éénmaal uit te stellen tot 1 januari 2015. Concreet betekent dit dat uw bedrijf in 2014 voorbereidingen moet treffen voor invoering van de Werkkostenregeling per 1-1-2015.

Nieuwsbrief Salarisadministratie 2014 14-11-2013

Het jaar 2013 loopt alweer ten einde! In 2014 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen waarvan wij u graag op de hoogte brengen middels deze nieuwsbrief!

Ontslagvergoeding.... hoe nu verder ? 02-10-2013

Het is van alle tijden dat werkgevers en werknemers soms gewild en soms ongewild van elkaar afscheid nemen. Maar in tijden van crisis neemt het aantal ontslagzaken toe. De werkgever heeft er baat bij de werknemer op een zo goedkope manier te ontslaan, de werknemer wil daar een vergoeding voor krijgen. De ontslagvergoeding voor de werknemer is inmiddels een hot item in vele discussies. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van een ontslagvergoeding?


Modernisering ontslagrecht in 2016 25-09-2013

De nieuwe regels voor het ontslagrecht gaan pas in als het economisch beter gaat.

Modernisering Ziektewet: wijzigingen per 1/1/2014 25-09-2013

Per 1-1-2014 verandert er weer het een en ander m.b.t. de door u te betalen premies werknemersverzekeringen. Deze maanden verstuurt de belastingdienst brieven met daarin informatie over een aantal door u te betalen premies 2014. U doet er verstandig aan deze te controleren. Desgewenst kunt u bezwaar maken. Daarvoor geldt een termijn van 6 weken.

Veranderingen premiekortingen 09-09-2013

Voor de premiekortingen is per 1 januari 2013 het volgende veranderd:
 • De premiekorting in dienst hebben oudere werknemers is vervallen.
 • De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers is hoger geworden.
 • De hoogte en berekening van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers zijn veranderd.
 • U mag de premiekortingen niet meer tegelijk toepassen.

 

Bijtelling auto van de zaak 09-09-2013

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.